گزارش «تفکیک بازیکنان ایرانی» برای نخستین بار منتشر شد/ 23 سال؛ میانگین سنی بازیکنان ایرانی

شاخص‌ترین اطلاعات تفکیک بازیکنان ایرانی منتشر شد. در این گزارش اطلاعات نسبتاً جامعی از بازیکنان ایرانی بر مبنای شاخص‌های جمعیت شناختی، رفتاری، مصرف و جغرافیا ارائه شده است. الگوی مصرف بازی‌ها، سبک‌ها و شخصیت‌های مورد علاقه، میزان بازی روزانه، میزان هزینه‌کرد در این گزارش مورد واکاوی قرار گرفته است.


 به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در مجموع در این پژوهش غوطه‌وری مهم‌ترین شاخص مورد بررسی بوده است که سنجش آن از طریق میزان زمان بازی در هفته انجام شده است و بر مبنای آن 3 دسته از بازبکنان شناسایی شده‌اند. مقصود از بازیکنان علاقه‌مند افرادی است که 1 تا 5 ساعت در هفته را صرف تجربه بازی‌های دیجیتالی می‌کنند.  این بازیکنان بیشتر برای مدت کوتاهی در شرایط خاص مشغول بازی می شوند. دسته دوم از بازیکنان را بازیکنان مصمم تشکیل می‌دهند، این افراد بازیکنانی هستند که 5 تا 21 ساعت در هفته صرف تجربه بازی‌های دیجیتالی می‌کنند. این دسته از بازیکنان گروه میانی از بازیکنان هستند و در نهایت بازیکنان حرفه‌ای قرار دارند که این دسته از بازیکنان به معنای واقعی به شدت درگیر بازی‌های ­دیجیتال هستند. در سایر شاخص‌ها نظیر هزینه‌کرد، میزان بازی آنلاین و میزان ساعتی که در روز صرف بازی می‌­کنند در جایگاه نخست قرار دارند.  

بیشترین دسته بازیکنان در ایران متعلق به بازیکنان علاقه‌مند است که 45 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر آن چه گفته شد، بازیکنان حرفه‌ای که کوچک‌ترین گروه از بازیکنان هستند شامل 12 درصد از بازیکنان ایرانی هستند.

 

 

 

بررسی میانگین زمان بازی روزانه به تفکیک محل سکونت نشان می‌دهد که مردان در مجموع بیش از زنان بازی می‌کنند و این میزان در مناطق شهری به جز مراکز استان‌ها بیشتر از سایر نقاط است، در خصوص زنان نیز میانگین بازی روزانه در مراکز استانی بیش از سایر محل‌های سکونت است. در مناطق روستایی این تفاوت بین زنان و مردان به گونه‌ای است که مردان بالغ بر دو برابر زنان در روز مشغول بازی هستند.

 

 

نتایج پژوهش انجام شده نشان می‌دهد که بازیکنان مرد جمعیتی بالغ بر 20 میلیون و بازیکنان زن جمعیتی برابر با 14 میلیون را به خود اختصاص داده اند. در بین زنان57 درصد در زمره بازیکنان علاقه‌مند، 37 درصد در زمره بازیکنان مصمم و 5 درصد جز بازیکنان حرفه‌ای یا  پیشتاز هستند. در بین مردان نیز بیشترین میزان فراوانی بازیکنان مربوط به بازیکنان مصمم بوده است. این امری تا حد زیادی نشان می‌‎دهد که بازی برای مردان امری جدی‌تر از زنان است.

 

 

 

 

 

 

وضعیت تاهل نیز می‌تواند یکی از متغیرهای اثرگذار بر الگوی مصرف بازیکنان باشد که نتایج این پژوهش نشان داده است که در دو گروه افراد مجرد و متاهلان دارای فرزند الگوی بازی متفاوت است. به گونه‌ای که در بین بازیکنان حرفه‌ای بالغ بر 66 درصد اعلام کرده‌اند که مجرد هستند. در بین گروه بازیکنان علاقه‌مند بیشترین فراوانی مربوط به افراد متاهل دارای‌ فرزند بوده است که نشان از همراهی والدین با فرزندان در بازی کردن است.

 

شاخص بازی روزانه نیز یکی از معیارهای مهم در دسته‌بندی بازیکنان است و نشان‌دهنده الگوهای متفاوت مصرف بازی است که نتایج پژوهش نشان داد که تنها 6 درصد از بازیکنان حرفه‌ای به صورت روزانه بازی نمی‌کنند.

 

 

 

 

 

بررسی سبک‌های مورد علاقه در بین زنان و مردان نشان می‌دهد، اولین علاقه‌مندی بازیکنان مرد به بازی‌های ورزشی است در حالی که اولین سبک مورد علاقه زنان بازی‌های معمایی و فکری است.

 

 

 

 

 متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.