تارخ:بازیهای رایانه ای باید متناسب با گروههای سنی وعلاقه مخاطبان عرضه شود
وی افزود: آنچه که مشخص است امروزه مردم به دنبال یکسری سرگرمی های سالم هستند که برای رسیدن به آن نیز راههای مختلفی را آزمایش می کنند، طبیعتاً کسانی یا کشورهایی نیز هستند که سعی دارند فرهنگ خود را به واسطه  صنعت سرگرمی به دیگر کشورها صادر کنند.
عضوهیات مدیره خانه سینما ، یادآورشد: بازیهای رایانه ای نیز از جمله این موارد است، اما آنچه  مهم است ما باید فضای را فراهم آوریم تا مردم برای سرگرم کردن خود به سمت فرهنگ ایرانی جذب شوند.
این بازیگر سینما، با اشاره به تاسیس بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، ادامه داد: این بنیاد می تواند با حمایت از تولید کنندگان داخلی محصولاتی را در عرصه بازیهای رایانه ای به مخاطبان عرضه کند که بتواند در سایه این گونه تولیدات هرمحصولی را متناسب با شرایط سنی به مخاطبان عرضه کند.
وی همچنین با اشاره به نظام ملی  رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، گفت: تدوین این  طرح  اقدامی مناسب است  که با شناسایی گروههای مخاطب و کاربران بازیهای رایانه ای می تواند به نتایج خوبی منجرشود. نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کارکارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه ،دانشگاه، روانشناسانو جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است