با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای بازی "عصر پهلوانان"، رونمایی می شود
برنامه رونمایی از این بازی، 25 آذر ماه با حضور سازندگان آن و اعضای گروه چند رسانه ای فرهنگستان هنر، رونمایی می شود.
بازی عصر پهلوانان، برگزیده دومین جشنواره رسانه های دیجیتال است و محیط کاربری آن 9 سرزمین را شامل می شود که بزرگترین آن شهر زابل است.
زابل، مرکز داستانها و فعالیت های قهرمان داستان "آتار" است و تمام ماموریت ها در این شهر به وی داده می شود