عضوکمسیون برنامه و بودجه مجلس:رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، الگوی صنعت سرگرمی کشور قرار گیرد
وی افزود: باید برای سطوح سنی مختلف از لحاظ فرهنگی، سرگرمی هایی فراهم کنیم که متناسب با روحیات آنها در سن مورد نظرشان باشد، این یک اصل پذیرفته شده است که مختص به یک عرصه نیست و تمامی محصولات رسانه ای را در بر می گیرد.
شهرزاد با تقدیر از تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، یادآور شد: تفکیک سنی بازیهای رایانه ای در عرصه سینما نیز به چشم می خورد، چرا که این روش یک امنیت روحی و اخلاقی را برای خانواده ها به همراه دارد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است برای موفقیت طرح رده بندی سنی یک تجزیه و تحلیل آماری نیز داشته باشیم، تا ببینیم چه تعدادی به این گونه بازیها دسترسی دارند.
وی افزود: باید این گونه طرح ها را در یک جمعیت کوچک به صورت آزمایشی تجربه کرد و سپس به دنبال فراگیر کردن آن بود، هرچند که بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها نیز در این عرصه مفید خواهد بود.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کارکارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است.
«محمد کریم شهرزاد»عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: نظام تفکیک سنی بازیهای رایانه ای می تواند به عنوان الگویی در رده بندی تولیدات صنعت سرگرمی کشور لحاظ شود.
به گزارش معاونت اطلاع رسانی و امور بین الملل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معلاونت امور سینمایی، وی افزود: باید برای سطوح سنی مختلف از لحاظ فرهنگی، سرگرمی هایی فراهم کنیم که متناسب با روحیات آنها در سن مورد نظرشان باشد، این یک اصل پذیرفته شده است که مختص به یک عرصه نیست و تمامی محصولات رسانه ای را در بر می گیرد.
شهرزاد با تقدیر از تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، یادآور شد: تفکیک سنی بازیهای رایانه ای در عرصه سینما نیز به چشم می خورد، چرا که این روش یک امنیت روحی و اخلاقی را برای خانواده ها به همراه دارد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است برای موفقیت طرح رده بندی سنی یک تجزیه و تحلیل آماری نیز داشته باشیم، تا ببینیم چه تعدادی به این گونه بازیها دسترسی دارند.
وی افزود: باید این گونه طرح ها را در یک جمعیت کوچک به صورت آزمایشی تجربه کرد و سپس به دنبال فراگیر کردن آن بود، هرچند که بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها نیز در این عرصه مفید خواهد بود.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کارکارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است