021-88310222

کارگاه «تفکر سیستمی» در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای